Naše plány

Toto jsou naše plány na roky 2022 – 2026

Neslibujeme, ale plánujeme!

Finanční situace města

Snažili jsme se zodpovědně hospodařit. V poslední době jsme maximálně využívali zvyšujících se úrokových sazeb. Pokud to bylo možné, získali jsme dotační prostředky, abychom snížili výdaje městského rozpočtu. Momentálně volné finanční prostředky jsme ukládali na termínované vklady (nyní úrok 6,25%)

Dnes můžeme prohlásit, že město nemá žádné pohledávky ve formě úvěrů, půjček, hypoték apod. Naopak, FRR (fond rezerv a rozvoje) je naplněn více
než 20 mil. Kč, na termínovaných účtech více než 30 mil. Kč a nějaké prostředky jsou také na běžném účtu.

Nečeká nás jednoduchá doba a město musí být připraveno finančně, aby i nadále bylo schopno plnit své základní zákonné povinnosti. Ale také je třeba realizovat opatření, která budou finanční náročnost, zejména v oblasti energií, snižovat.
Proto připravujeme instalaci fotovoltaických panelů s dostatečným výkonem – v první fázy na zimní stadion, koupaliště a u základních škol. Následovat budou další městské objekty, případně plochy. I zde chceme získat maximální možné dotační prostředky. V minulosti jsme již dokázali, že to zvládneme.

Co máme v plánu 2022 - 2026?

Místní komunikace

Je třeba dále pokračovat v opravách a rekonstrukcích místních komunikací a ulic, a to včetně chodníků a veřejného osvětlení. Je třeba poznamenat, že před každou rekonstrukcí plochy je nutné udělat kamerové zkoušky na vodohospodářské sítě, aby se do nového povrchu záhy nezasahovalo

Ulice

Poděbradova – nový povrch silnice i chodníku (vzhledem ke spádu z méně klouzavého asfaltu), Na Potoce – spojení Žižkova náměstí s Okružní, nikoli však pro běžný průjezd, Sportovní – nová komunikace kolem sokolovny, Sporthotelu a haly s maximálním využitím omezených ploch, K Vodárně – spolu s úpravou parkovacích ploch před školkou i nový povrch v délce celé ulice, Křižovatka Divišovská – Severní: je třeba vyřešit celou lokalitu (přechod, zastávka, odbočka ke škole), ulice U Tržiště – zcela záplatovaná ulice, Karlova – sice nepříliš frekventovaná ulice, ale jedna z nejhorších ve městě, Lidická – máme studii na rekonstrukci celé ulice včetně parkování, Nádražní – byla již v plánu, odloženo kvůli plánovanému budování přípojek do vozovky, chodník od brány ke smuteční síni na hřbitově, podle možností města některé další ulice (Vorlina)

Chodníky

CHODNÍKY Sídliště – po rekonstrukci ulic chybí dodělat několik chodníků a příjezdových cest k bytovým domům, Lidická – zatím úsek kolem „kutila“ a od obchodu „Kolář“ směr Bolinka , Blanická – levá strana od kolejí nahoru k hasičům, Poděbradova – spolu se silnicí a osvětlením, u bytových domů vedle Zámecké ulice – po dokončení zateplení domu, Čsl. armády – čeká se na uložení el. kabelů do chodníku (ČEZ), ke hvězdárně – chodník k novým zastavěným lokalitám prodloužit až ke hvězdárně, dle potřeb a možností i některé další chodníky.

Zastávky

Sídliště – počítáme s novou zastávkou v rámci rekonstrukce celé křižovatky Divišovská - Severní, zastávka u železných schodů – měla by být součástí stavby ulice Na Potoce, Sídliště - Družstevní a Sídliště – Severní by měly být nové dvě zastávky městské dopravy (projekt, žádost, povolení), Domašín – výjezd na Benešov, souvisí s úpravami v oblasti dopravy v Domašíně

Parkoviště

Za poštou – chceme jednat s poštou o možnosti rozšíření parkoviště a v plánu je jeho celková úprava (max. počet aut), pod Varšavanem – stále pracujeme na přípravách k možnosti zahájení výstavby parkovacího domu, u MŠ K Vodárně – úprava menších parkovacích ploch před školkou, stále hledáme další možnosti parkování v problematických lokalitách (pro Sporthotel a halu), u ZŠ Vorlina – získaný pozemek od kraje kolem trafostanice využít na zklidnění dopravy kolem školy, další menší parkovací plochy

Silnice

Ve spolupráci se správou a údržbou silnic Středočeského kraje plánujeme: Nová komunikace včetně chodníku a veřejného osvětlení od myčky směr Pavlovice (narovnání silnice, nový chodník na hřbitov). Nový povrch z Vlašimi směr Divišov – je součástí plánu v následujícím období. Nový povrch z Vlašimi směr Kondrac – rovněž je to plánovaný úsek. Příprava krajské stavby: dokončení obchvatu města (od „Sellierky“ na Kondrac), po jednání s krajem bude stavba vložena do prioritizace staveb a na přelomu roku 22/23 věříme v zahájení prací na projektové dokumentaci. Nová komunikace od TS Vlašim do ulice Čsl. armády

Volba pro město vlašim

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla

Je to bezpodmínečně nutné reagovat na současnou energetickou situaci. Máme rozpracovanou projektovou dokumentaci na fotovoltaickou elektrárnu v areálu Na Lukách a na obou základních školách a pokračovat chceme u dalších našich objektů (např. MŠ), a to včetně tepelných čerpadel tam, kde je to ekonomicky výhodné

Záchranná zdravotní služba

Ve spolupráci s krajem připravujeme podmínky pro stavbu zcela nového objektu zdravotní záchranné služby - všichni chceme, aby rychlá záchranná služba v našem městě fungovala a výstavba nového objektu (investor kraj) pro více posádek by dávala tuto jistotu do budoucna

Poliklinika

Instalace nového přehledného orientačního systému podle barevných podlah v jednotlivých patrech a podle umístění ordinací a dalších nájemníků, nákup invalidních vozíků na dopravu pacientů mezi parkovištěm a ordinacemi

Hřiště

Workoutové - připravena studie v areálu Na Lukách
Skateboardové - připraven projekt na zcela nové hřiště (prkna, brusle, koloběžky, kola)
Nová Vorlina - nové dětské hřiště včetně zázemí pro rodiče
Další herní prvky - na stávající hřiště i do nových lokalit (např. vzduchové trampolíny)
POZOR - víme, že je třeba zlepšit údržbu dětských hřišť a způsob jejich užívání

Vodohospodářské sítě

V procesu projektové přípravy je nutná INTENZIFIKACE čistírny odpadních vod (ČOV), což bude velká investice, kterou bude nutné rozdělit na delší období. V plánu je další obnova starých kanalizačních a vodovodních rozvodů ve městě, a to podle stavu funkčnosti a také výstavba nových sítí na pozemcích města

Volba pro město vlašim

Založení dobrovolného svazku obcí ,,společná voda"

Spolu s Benešovem a dalšími 17 obcemi jsme se souhlasem zastupitelstva založili dobrovolný svazek obcí, který se následně stane formou nákupu akcií 50% vlastníkem společnosti VHS Benešov. Je to krok, který sice okamžitě nepřinese významné změny v provozování vodohospodářského majetku, ale omezuje možnosti francouzskýcm majitelům manipulovat s firmou s negativními dopady na města a obce, polovina zisku firmy zůstane ,,doma“ a do budoucna dává jistotu kvalitního provozování a věříme, že i stále rostoucí hodnotu firmy

Školství

ZŠ Vorlina: rekonstrukce speciálních učeben (dotace), rekonstrukce toalet u tělocvičny, oprava fasády, fotovoltaika, obnova elektroinstalace včetně výměny osvětlení tříd a kabinetů. ZŠ Sídliště: vybudovat venkovní sezení pro děti i dospělé, přístavba jedné třídy školní družiny (otázka dotace), nové chodníky v přední i zadní části školy. Podpora i dalších školských zařízení (MŠ, MěDDM, ZUŠ, ŠJ) a příspěvkových organizací - Spolkový dům, Knihovna. SZMV (Sportovní zařízení města Vlašimi) – fotovoltaická elektrárna, zateplení střechy sportovní haly, starý zimní stadion - další revitalizace pro sportovní či kulturní využití, oprava tenisových kurtů, výměna fólií u některých bazénů. KD Blaník – fasáda a okna na severní straně.

Sociální služby

Jsme připraveni i nadále podporovat naši pečovatelskou službu v jejich záslužné činnosti včetně jejich dvou provozovaných domů. Také spolupráce s vlašimskou Charitou je na velice dobré úrovni a dobré vztahy udržujeme i s krajskou organizací pro důchodce (Domov ve Vlašimi). Jsme rádi, že u nás dobře funguje i neoficiální svaz důchodců se zázemím v Dvořákově ulici a další organizace, které sdružují a pomáhají našim seniorům. Děkujeme za vaši práci

Přidružené obce

Domašín, Bolina, Bolinka, Znosim, Nesperská Lhota, Hrazená Lhota, Polánka - spolupráce s osadními výbory a podpora potřebných záměrů v těchto obcích a také činnosti místních organizací

Volba pro město vlašim

Bytová výstavba

Připravujeme projekt na výstavbu nových bytů v lokalitě Nová Vorlina, posuzujeme studii a budeme řešit možnosti získání finančních prostředků. Celkem by mohlo v této fázi jít o více než 100 bytů

Odpadové hospodářství

V letošním roce město přešlo z důvodu změny zákona na poplatek za svoz a likvidaci odpadu. Částka 780 Kč na osobu obsahuje všechny tyto oblasti pro odpady - směsný, tříděný, biologický, nebezpečný a to včetně sběrného dvora (zdarma). Částka vybraná z poplatků tvoří přibližně polovinu nákladů, tzn. že město dotuje tuto oblast cca 7-8 miliony korun za rok 2022. DALŠÍ PLÁNY: Máme před vydáním stavebního povolení na nový sběrný dvůr na části bývalé skládky před Ctiboří. Ten bude na biologický odpad a stavební sutě, které je možné recyklovat. Půjde o další rozšíření a zkvalitnění podmínek v oblasti odpadového hospodářství. Budeme samozřejmě usilovat o dotační prostředky na veškerá tato opatření, a to včetně dalších potřeb pro rozšiřování těchto služeb (popelnice, kontejnery, bionádoby, hnízda..)

Parkovací dům

Po získání stavebního povolení bude řešeno financování stavby

Krytý bazén, ubytovací komplex vč. sportovní haly

Tyto dvě stavby jsou pro město finančně nedostupné, proto je nutné zajistit projektovou připravenost a sledovat dotační možnosti

Nový restaurační a občerstvovací objekt u koupaliště

Dnes již nevyhovující objekt u městského koupaliště je nutné odstranit a vybudovat nové zařízení, které by vyhovovalo současným potřebám

Kupsův mlýn

oprava zázemí pro potřeby provozovatelů letních táborů a dalších akcí pro děti