Naše plány plníme

Toto jsou naše plány z roku 2018 do roku 2022

Splněno!

Pokud si projdete naše plány z minulých období, dojdete k poznání, že se nám podařilo splnit takřka vše, co jsme si předsevzali a vždy ještě něco navíc.
A právě o tom jsou tyto volby, o odpovědnosti za to, co napíšeme, o zkušenostech a schopnostech to napsané zrealizovat a zajistit efektivní využití.

Školy

ZŠ Sídliště

Vestavba a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy, speciální a jazykové učebny, opravy oplovení areálu včetně vstupních bran, výměna osvětlení v tělocvičnách za úsporné LED

Význam pro město: Bezbariérovost, energetická úspora, zabezpečení školy proti vandalům

ZŠ Vorlina

Rekonstrukce hygienického zázemí dívek v 1 a 2 NP, osvětlení tělocvičny, osvětlení areálu, rekonstrukce šaten

Význam pro město: Zlepšení hygienického zázemí, zlepšení bezpečnosti, úspora energie

MŠ Kolonka

Oprava a zateplení střechy, oprava schodiště, oprava dešťového potrubí, rekonstrukce chodníků v areálu školky - zámková dlažba, oprava splaškové kanalizace

Význam pro město: Kvalitnější podmínky pro předškolní výchovu, úspora energií

MŠ Vorlina

Oprava podlah, oprava vzduchotechniky, výměna klimatizace, oprava terasy a oken, oprava fasády, zlepšení zázemí pro mimoškolní činnost

Význam pro město: Kvalitnější podmínky pro předškolní výchovu

MŠ K Vodárně

Přístavba jedné třídy včetně zázemí, výměna kotle, nová pergola nad pískovištěm, nové multifunkční hřiště s trampolínami

Význam pro město: Zvýšení kapacity MŠ, zlepšení zázemí pro předškolní vzdělávání

MŠ Velíšská

Stavební úpravy a přístavba levého křídla hlavní budovy, oprava budovy kuchyně, oprava a zateplení střechy, multifunkční mlhoviště, dětské sportovní hřiště

Význam pro město: Kvalitnější podmínky pro předškolní vzdělávání

MŠ Sedmikráska Domašín

Rekonstrukce WC, instalace předokenních žaluzií

Význam pro město: Kvalitnější zázemí pro děti

Kultura

Kulturní dům Blaník

Oprava salonku a chodby na KD Blaník, výměna 4ks oken, částečná rekonstrukce vodovodního a kanalizačního vedení

Význam pro město: Zlepšení zázemí

Husovo náměstí

Osazení nového kamene na Husově náměstí

Význam pro město: Připomenutí historické události

Letní kino

Opěrná zeď, možnost rozšíření využití areálu letního kina, vybavení letního kina, stoly, židle, baner, nové sociální zařízení

Význam pro město: Cesta pro pokračování provozu letního kina

Zámecký park

Instalace sochy Jana Očka z Vlašimi v přední části zámeckého parku

Význam pro město: Připomenutí slavné osobnosti historie

Zámek

Postupná výměna oken, oprava nádvoří. Výměna dveří do muzea, repase okenních rámů v muzeu

Význam pro město: Údržba a kvalitnější zázemí pro návštěvníky, konání kulturních akcí

Doprava

Vlasákova ulice

Komplexní rekonstrukce

Význam pro město: Vizuální i praktické zlepšení centra, parkovací místa pro obchodní zónu

Velíšská ulice

Komplexní rekonstrukce

Význam pro město: Zlepšení místní dopravy

Sjezd Na Luka

Výstavba sjezdu

Význam pro město: Zjednodušení dopravy, bezpečnosti u ZŠ Sídliště

U Velteka

Nová komunikace u Velteka

Význam pro město: Zlepšení místní dopravy

Komunikace Domašín - Znosim

Plánuje se instalace retardérů a dopravního omezení

Význam pro město: Zlepšení místní dopravy - bezpečnost obyvatel

Doprava - rekonstrukce místních komunikací

Blanická ul. u hasičů

Navrátilova ul.

Dobrovského ul.

K Borovičkám

Znosim

Severní ul.

Nesperská Lhota - Chobot

Longenova

Družstevní ul.

Oprava cesty na Jinošov (od kapličky)

Sukova

Longenova

Různé projekty

Budova MěDDM

Sanační omítky v soklové části, oprava sezení kolem ohniště

Význam pro město: Obnova budovy města, zlepšení zázemí

Na Radnici Domašín

Rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády, instalace plynové kotelny, výměna oken a dveří, nové rozvody elektroinstalace

Význam pro město: Zlepšení stavu budovy, která dominuje domašínské návsi

DPS Vlašim

Mycí centrum DPS Vlašim - Sídliště - úprava prostor po mytí nemohoucích občanů a rekonstrukce zázemí pečovatelské služby

Význam pro město: Zlepšení možnosti poskytovat péči potřebným obyvatelům

SDH Vlašim a Domašín

Vybavení SDH Vlašim a Domašín zásahovými prostředky, nafukovací stan, ohřívač, ochranné prostředky (rukavice, obleky)

Význam pro město: Zlepšení komfortu dotčených obyvatel při živelných pohromách

Orlinský les

Poznejte Orlinský les - nová stezka pro pěší s odpočinkovými místy a poznávacími tabulemi

Význam pro město: Zlepšení užití volnočasových aktivit pro občany

Kupsův mlýn

Zpevnění cesty a úprava ploch, oprava zdi

Význam pro město: Zlepšení podmínek pro zájmovou skupinu - dětské tábory

SDH Vlašim a Domašín

Nové dopravní automobily pro SDH Vlašim a SDH Domašín

Význam pro město: Kvalitnější vybavení pro krizové situace

Výstražný systém

Výstražný varovný systém (veřejný městký rozhlas), povodňový plán

Význam pro město: Bezpečnost a prevence, informování obyvatel

Obora

Rekonstrukce rozvodů tepla včetně kotelny

Význam pro město: Zlepšení zázemí pro obyvatele města

Znosim

Oprava okolí obecního domu včetně dětského hřiště

Význam pro město: Zlepšení zázemí pro společenské akce v obci

Sporthotel

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy, rekonstrukce vstupních dveří a oken, oprava a zateplení části fasády, rekonstrukce jídelny, nové úsporné osvětlení ve sportovní hale, rekonstrukce pokojů

Význam pro město: Zlepšení komfortu sportovců a obyvatel využívajících jídelnu

Poliklinika

Výměna lina, příprava orientačního systému

Význam pro město: Zlepšení zázemí pro návštěvníky zdrav. zařízení

Sledujte nás na Facebooku!

Pravidelně přidáváme nejaktuálnější informace

volby do zastupitelstva města Vlašimi
23. a 24. září

Voda a kanalizace

Polánka

Vodovod Polánka

Význam pro město: Kvalitní voda pro místní část Polánka

Navrátilova ulice

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Význam pro město: Kvalitní pitná voda pro Vlašim

Ulice Na Rámě

Prodloužení vodovodu

Význam pro město: Kvalitní pitná voda pro Vlašim

Znosim

Prodloužení vodovodu ve Znosimi - připojení lokality "pod kolejemi"

Význam pro město: Zásobování kvalitní pitnou vodou

Dobrovského ul.

Voda + kanalizace

Význam pro město: Voda, odpad, komfort bydlení

J. V. Sládka ul.

Voda + kanalizace

Význam pro město: Voda, odpad, komfort bydlení

K Borovičkám

Vodovod a kanalizace v ulici - v plánu, hotová splašková kanalizace

Význam pro město: Zlepšit komfort bydlení obyvatel

Havlíčkova - Trocnovská

Propojení vodovodu mezi ulicemi Havlíčkova a Trocnovská

Význam pro město: Kvalitní pitná voda pro Vlašim

Trocnovská ul.

Rekonstrukce části vodovodu

Význam pro město: Kvalitní pitná voda pro Vlašim

Sportovní a Riegrova

Rekonstrukce vodovodu

Význam pro město: Kvalitní pitná voda pro Vlašim

Sukova a Longenova

Výměna vodovodního potrubí

Význam pro město: Kvalitní pitná voda pro Vlašim

Nové chodníky ve městě

Prokopova - oprava

Vlasákova

Navrátilova

Domašín směr BN

Velíšská

Družstevní

Riegrova

Plánování - práce na projektech

Parkovací dům

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Význam pro město: Zvýšení kapacity parkovacích míst

Ubytování "Na Lukách"

Uzemní rozhodnutí

Význam pro město: Zlepšení zázemí pro sportovce

Plavecký bazén

Stavební povolení

Význam pro město: Zlepšení vybavenosti pro občany města

ČOV

Projektová dokumentace intenzifikace ČOV

Význam pro město: Nutnost připravit pro nové lokality, které vznikají výstavbou

Obchvat

Zahájena jednání nad přípravou obchvatu města od Sellier&Bellot na Kondrac

Význam pro město: Zklidnění dopravy ve městě

Cesta na Pavlovice

Příprava projektové dokumentace - narovnání cesty na Pavlovice - spolupráce se Stř. krajem

Význam pro město: Bezpečnost dopravy

Děti, sport

Dopravní hřiště

Nové dopravní hřiště "Na Lukách" včetně zázemí a vybavení

Význam pro město: Zlepšení podmínek pro výuku dopravní výchovy

Sport atletický areál

Na Lukách - nový vrhačský kruh, oprava kabin a sprch, oprava laviček na tribuně, výměna desek v běžeckém tunelu, oprava vstupních dveří a vestibulu, topení v tribuně

Význam pro město: Zlepšení podmínek pro atletický klub

Zimní stadion

Nový zimní stadion - nová rolba, výměna úsporného osvětlení, výměna gumového povrchu (šatny, chodby, kabiny), výměna okopových lišt na ledové ploše, oprava rozvodů topení a vody

Význam pro město: Zlepšení zázemí, úspora energie

Tenisové kurty

Nový umělý povrch, oplocení, ochranné sítě

Význam pro město: Zlepšení využití sportoviště

Stávající hřiště

Opravy hřišť - výměna písku, opravy vybavení, instalace nových herních prvků a výstavba nových dětských hřišť - nové víceúčelové hřiště v Domašíně

Význam pro město: Pro naše nejmenší a jejich rodiče

Areál v "Kollárovce"

Investice do - vstupní hala šaten, dostavba zázemí šaten hráčů a trenérů, trafostanice, chodník, oplocení, rekonstrukce a modernizace WC tribuna západ

Význam pro město: Zlepšování podmínek pro činnost fotbalového klubu

Letní koupaliště

Investice do - nové sprchy, rekonstrukce bazénů, výměna čerpadel, výměna filtrace, nová skluzavka a brouzdaliště, výměna vchodových dveří, technologie úpravy vody - nové potrubí

Význam pro město: Zkvalitňování podmínek pro návštěvníky koupaliště a jejich rekreaci

Naše plány v období 2018 - 2022 byly ve velké většině splněny

Takový tým se nemění!

volby do zastupitelstva města Vlašimi
23. a 24. září
Volte č.1 !