#vlašimjenádherná

Pracujme i nadále společně na tom, aby Vlašim byla ještě krásnější

Do voleb zbývá:

Vážení spoluobčané,

5. a 6. října proběhnou v České republice volby do zastupitelstev jednotlivých měst a obcí. Každá strana či volební uskupení se snaží Vás voliče přesvědčit, že právě oni by uměli vést naše město a pokračovat v jeho rozvoji nejlépe. Metody tohoto přesvědčování jsou různé, hlavně by však měly být slušné, pravdivé a objektivní.

Naše volební kampaň bude mít jednu hlavní strategii, a tou bude rekapitulace našich plánů, které jsme Vám před léty prezentovali, skutečnost, do jaké míry se nám podařilo tyto plány uskutečnit a samozřejmě naše nové záměry, vedoucí k dalšímu rozvoji naší Vlašimi.

Chceme Vás ujistit, že to, co jsme v posledních letech pro naše město udělali, byla práce, která nás těšila a jsme připraveni v ní pokračovat. S většími zkušenostmi, znalostmi, dovednostmi i kompetencemi.

Naše volební strategie je obsažena v jednoduchém, ale stěžejním  slovním spojení – PRÁCE  PRO  MĚSTO A  JEHO  OBYVATELE !  Tajemství případného úspěchu v této oblasti není v politické příslušnosti, ale v každodenní kvalitně odvedené práci. Vše, co se nám v posledních letech povedlo, je vždy dílem lidí, kteří vytvořili skvělý tým, jenž má soudržnost, odbornost,  perspektivu  a chuť pro město Vlašim pracovat. My takový tým máme a  proto Vás žádáme o mandát na příští volební období. Pokud dostaneme Vaši důvěru a budeme Vaší VOLBOU pro město Vlašim, budeme moc rádi.

- Mgr. Luděk Jeništa
starosta

Naše plány 2018-2022

Dokončení obchvatu města

Jde o stavbu „kraje“. Naší snahou bude dohodnout spolupráci a zahájit přípravu stavby – tedy základní fáze projektové dokumentace. Zatím se „kraj“ touto stavbou nezabýval.

Kruhová křižovatka a okolí

Dokončit stavbu včetně chodníků a veřejného osvětlení, dokončit výstavbu chodníků ve Vlasákově ulici a spolupracovat se SÚSkou na realizaci nových povrchů od „kruháku“ k myčce a od „kruháku“ k Benzině

Sjezd do areálu „Na Lukách“

Dokončení sjezdu včetně osvětlení a výstavby chodníku podél zdi od školy k vjezdové bráně do areálu

Ulice Ppor. Příhody a družstevní na sídlišti

Dokončení povrchů chodníku, parkovacích míst, komunikace a veřejného osvětlení, poté pokračovat až k ulici Družstevní, která by měla být rekonstruována následně – opět chodníky, komunikace, parkovací místa, veřejné osvětlení

Křižovatka „U Drupolu“ – MHD sídliště

Celková rekonstrukce křižovatky, po jejím dokončení otočení jednosměrnosti v Severní ulici. Úprava přechodu pro chodce mezi ulicemi Severní a Divišovskou. Přesun zastávky MHD k výtopně firmy Astro.

Navrátilova ulice

Dokončit 1. etapu pokládky nové kanalizace, nové povrchy (chodníky, vozovka), poté pokračovat v dalších etapách až k Blanické ulici

Parkovací dům pod Varšavanem

Dospěli jsme do fáze územního rozhodnutí. Chceme pokračovat až ke stavebnímu povolení, poté analyzovat možnosti finančního krytí stavby.

Rekonstrukce místních komunikací

Chceme pokračovat v rekonstrukcích místních a účelových komunikací dle jejich stavu a zatížení. Je to jedna z investičních priorit.

Modernizace školských zařízení

Je třeba dokončit započaté stavby – MŠ Velíšská – levé křídlo, ZŠ Sídliště – speciální učebny, půdní vestavba, bezbariérový vstup, výtah, oprava a oplocení sportoviště, ZŠ Vorlina – dokončit rekonstrukci soc. zařízení a výměnu šatních kójí za skříňky, dále modernizovat školská zařízení – např. rekuperační automatické větrání tříd apod.

MŠ Velíšská a MŠ K Vodárně (Sídliště)

Dokončení rekonstrukce levého křídla na MŠ Velíšská, nové herní a relax. prvky na zahradě, realizovat přístavbu 1 třídy na MŠ K Vodárně – rozšíření kapacity MŠ ve Vlašimi.

Podmínky pro mimoškolní zájmovou činnost

Dokončit rekonstrukci západní části ZŠ Vorlina pro volnočasové aktivity dětí. Podpora činnosti MěDDM a dalších zejména sportovních subjektů, vytváření podmínek pro kvalitní mimoškolní činnost dětí a mládeže.

SMS informace obyvatelům v rámci mimořádných situací

Rychlé informování obyvatel, a to nejen v rámci krizových situací – možnost stažení speciální aplikace do telefonu a příjem SMS zpráv o důležitých událostech ve městě a okolí.

Projekt ubytování v areálu Na Lukách

Fázi územního rozhodnutí posunout do stádia projektu ke stavebnímu povolení a jednat se svazy o možnostech finanční podpory.

Projekt krytého bazénu v areálu Na Lukách

Pokračovat v práci na projektové dokumentaci, až do fáze možnosti zahájení stavby.

Strategie rozvoje

Stále aktualizovat tento dokument rozvoje do roku 2025, příp. doplňovat o další záměry.

Podporujeme:

Spolkovou a sportovní činnost obyvatel našich přidružených obcí, levnější MHD, dopravní obslužnost regionu, pečovatelskou službu, neziskové organizace (Charita Vlašim), spolky (SDH, Klub důchodců, zdravotně postižených, sportovní oddíly, ostatní spolky)

Poliklinika pro ambulantní péči

Po zateplení, výměně oken a některých rozvod. sítí chceme vyměnit lina, v každém patře je barevně rozlišit a dle toho vytvořit nový orientační systém. Zakoupit dva invalidní vozíky s možností jejich využití při návštěvě polikliniky.

Bývalý zimní stadion

Zahájit sanační a demoliční práce (st. mantinely, budova časomíry) vyhlásit arch. soutěž na další využití, v mezičase využít dle možností (např. letní kino)

Tenisové kurty

Sezónní údržba a provoz včetně zimního provozu nafukovací haly - v souladu s potřebami oddílu a dle finančních možností města

Loděnice

Postupné stavební, rekonstrukční a opravné práce, smysluplné využití areálu, nové oplocení.

Nové dopravní hřiště

Uvedení hřiště do provozu a připravit jeho efektivní využívání pro další období (správce, oplocení podél řeky, vybavení…)

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Pokračovat ve výměně VO v dalších ulicích a částech města – efektivnější svícení, méně světelného smogu, úspora el. energie, bezpečnost

Areál bývalého letního kina

Předložit variantní studie možného využití prostoru po letním kině, zpřístupnění této lokality pro veřejnost a turistické využití její polohy pro „Vlašimáky“ i návštěvníky města, vybraný záměr zpracovat až do PD ke stavebnímu povolení

Železný most v parku

Nutná rekonstrukce přejezdu přes Blanici, zejména vzhledem k potřebám správy parku

Dokončení protipovodňových opatření

Připravuje se PD na protipovodňová opatření v oblasti parku – bývalý zimní stadion, tenisové kurty, loděnice, zahrady a objekty na levém břehu řeky, poté ve spolupráci s povodím Vltavy požádat o dotační prostředky na realizaci

Dům s pečovatelskou službou Sídliště

Rekonstruovat část suterénu na mycí centrum pro seniory (nejen zde bydlící) a zázemí pro pracovnice pečovatelské služby (pokusit se o dotaci)

Vjezdové brány do města a přechody

Pracuje se na projektu VB – na rovných příjezdech do města vytvořit ostrůvky a umělé zatáčky pro zpomalení dopravy, na některých přechodech vytvořit bezpečnostní ostrůvky

Stará poliklinika

Jednat s „krajem“ o možnostech využití této budovy.

Snížení počtu heren

Postupně dochází ke snižování počtu heren, z původních 8 jsou nyní ve městě v provozu již pouze 3 herny.

Komunikace kolem sokolovny a sporthotelu

Požádali jsme TJ Sokol Vlašim o bezplatný převod pozemků (musí to projít vnitřní procedurou Sokola) pod komunikací vedoucí kolem sokolovny, sporthotelu, sportovní haly až k Riegrově ulici, poté bychom zde chtěli udělat nový povrch

Další využití parku

Hledat možnosti širšího využití parku v jarním a letním období, např. podvečerní (soboty) posezení u Čínského pavilonu s občerstvením a poslechem tematické hudby (klasická hudba, výběr z oper, operet, muzikálů atp.)

Obrazovka na ZS

Instalace velkoplošné obrazovky na novém zimním stadionu, a to nejen k potřebám spojeným s ledovou plochou (hokej, krasobruslení, veřejné bruslení), ale i k veřejnému sledování významných sportovních událostí mnoha druhů sportu

Kultura

Nadále pořádat tradiční i nové kulturní a společenské akce ve spolupráci Města (kulturní a mediální oddělení) s KD Blaník a dalšími subjekty ve městě i mimo město, vydat dvě další publikace – „Uličník“ a „Osobnosti města“

Turistický ruch

Podpora činnosti informačního centra, podporovat nově vzniklý spolek „Kraj blanických rytířů“, který má od srpna 2018 vlastní právní subjektivitu jako zapsaný spolek a plní funkci organizace destinačního managementu. Cílem spolku je získat pro oblast oficiální certifikaci turistické oblasti, která je podmínkou finanční podpory aktivit cestovního ruchu ze strany MMR a Středočeského kraje.

Památková péče

Stálá pravidelná údržba památkově chráněných objektů i dalších významných staveb ve městě

Zeleň ve městě – údržba a úklid

Údržba veškeré zeleně v intravelánu města včetně dalších zelených výsadeb mimo město, zlepšit údržbu některých projektů (cyklostezka, aleje), zkvalitnit úklid ve frekventovaných částech města, zlepšit vybavenost pro tuto činnost (vysavače)

Bezpečnost

Zachovat funkční Městskou policii, úzce spolupracovat se zdejším i okresním oddělením Policie ČR, udržovat, případně rozšiřovat kamerový dohlížecí systém, klást hlavní důraz na prevenci (besedy ve školách, s důchodci, využívat dopravní hřiště atp.)

Zadlužení města

Město má úvěr, který bude mít v letošním roce ve výši 34 mil. Kč, avšak na různých fondech – rezervní, rozvojový, investiční – má město zároveň k dispozici prostředky rovněž ve výši přes 30 mil. Kč, což znamená, že jsme jako město prakticky „bez dluhu“ (dluh je krytý prostředky ve fondech města a jeho organizací).

Přijďte k volbám a volte č. 1

Váš hlas pro nás = křížek nad naší kandidátkou

Náš tým

Mgr. Luděk JENIŠTA
Mgr. Luděk JENIŠTA
Starosta města

Mandát senátora v říjnu končí, nebude ho již obhajovat. Má zkušenosti, znalosti, kvalitní pracovní tým. Splnění předešlých plánů, právě připravované, probíhající a plánované projekty – to jsou pádné argumenty pro záruku dalšího rozvoje města a zvyšování kvality života jeho obyvatel.

MUDr. Karel PĚKNÝ
MUDr. Karel PĚKNÝ
Zubní lékař

Vysoká odbornost, pracovní zaujetí, ochota - vše pod heslem "pacient na prvním místě". Kvalitní zubař má a v budoucnu ještě více bude mít cenu zlata!

Petr BLABOL
Petr BLABOL
Správce zámeckého parku

Další evropské dotace do zámeckého parku zvyšují jeho atraktivitu a naší hrdost na tento přírodní skvost. Nové výsadby a stavební prvky zvyšují nároky na údržbu, ale správa parku zvládá vše výtečně.

MUDr. Petra POLÍVKOVÁ
MUDr. Petra POLÍVKOVÁ
Praktická lékařka pro dospělé

Mladá nastupující generace lidí, kteří se starají o naše zdraví. Je výborné, když se kromě péče o své pacienty aktivně zajímají i o dění v našem městě. Petra je skvělá posila našeho týmu!

Mgr. Olga ŠŤASTNÁ
Mgr. Olga ŠŤASTNÁ
Ředitelka ZŠ Sídliště

Příprava další přeměny školy, kterou radnice a vedení školy připravily - půdní vestavba nových učeben, rekonstrukce speciálních tříd a bezbariérový přístup s výtahem - další velký dotační projekt pro zkvalitnění výuky.

Markéta PYTLÍKOVÁ
Markéta PYTLÍKOVÁ
Ředitelka KD Blaník

KD Blaník dostává postupně nový "kabát" (dojde k zateplení boční strany) a vedení zaručuje, že se stále můžeme těšit na Májové slavnosti, divadelní představení, koncerty, Pohádkové léto, taneční kurzy, Adventní trhy, apod..

Mgr. Alena MATĚJOVSKÁ
Mgr. Alena MATĚJOVSKÁ
Ředitelka MŠ Velíšská

Vedení školky musí zvládnout provozní problémy kvůli rozsáhlým rekonstrukcím, která však výrazně zlepšují prostředí a motivují k novým přístupům, formám práce, nápadům a přináší tedy spokojenost radnice, rodičů a hlavně dětí - tohle se nám prostě daří!

Mgr. Petr JÍŠA
Mgr. Petr JÍŠA
Ředitel ZŠ Vorlina

Řídit velkou základní školu, kde by, jak se říká, "muže pohledal" není snadná věc. Škola získala evropské dotace na vybavení i vzdělávání pedagogů, pokračuje v nutných rekonstrukcích objektu školy a funguje ke spokojenosti zřizovatele.

Mgr. Radovan CÁDER
Mgr. Radovan CÁDER
Ředitel Muzea Podblanicka

Muzeum Podblanicka je dnes nedílnou součástí kulturního dění ve Vlašimi. Koncerty, výstavy a další akce jsou dobrou vizitkou práce vedení této organizace.

Luděk JANKO
Luděk JANKO
Ředitel sportovních zařízení města Vlašimi

Ředitel této naší organizace ukazuje své manažerské schopnosti nejen při provozu zimního stadionu a letního koupaliště, ale nyní i u přebírání sportovní haly, Sporthotelu a tenisových kurtů. Další práce čeká se starým „zimákem“ a loděnicí.

Pavla HOMOLKOVÁ
Pavla HOMOLKOVÁ
Ředitelka MěDDM Vlašim

V našem domě dětí to žije! Ve stovce kroužků tráví smysluplně svůj volný čas více něž 1000 dětí! MěDDM je jeden z mála soupeřů počítačové závislosti našich dětí!

Jana PÍCHOVÁ
Jana PÍCHOVÁ
Ředitelka MŠ Vorlina

Dlouholeté kvalitní řízení předškolního zařízení města vede ke spokojenosti zřizovatele, ale zejména rodičů a dětí.

MVDr. Zdeněk CÍSAŘ
MVDr. Zdeněk CÍSAŘ
Úřední veterinární lékař – krajská veterinární správa

Rozsah činnosti veterinární správy je opravdu široký a odpovědný, tomu musí odpovídat také znalosti a odbornost jejích vedoucích pracovníků. Stará se o to, aby se k vám dostaly nezávadné potraviny živočišného původu a nedocházelo k týrání zvířat.

Milan KUKLÍK
Milan KUKLÍK
Stavební technik

Desítky Vlašimáků i přespolních využívalo a využívá ke spokojenosti kvalitní projektové a stavební služby. FC Graffin s jeho velkým přispěním hraje již 10. sezónu národní fotbalovou ligu.

Bedřich MUSIL
Bedřich MUSIL
Revizní technik výtahů v.v.

Byl tu vždy, když byl problém s výtahem. Provoz, údržba, modernizace výtahů v bytových i veřejných budovách bude stále důležitá a žádaná služba. Dlouhá léta v úspěšné profesi dokazují kvalitu práce!

Evžen REITSCHLÄGER
Evžen REITSCHLÄGER
jednatel firmy Metalkov

Majitel prosperující firmy Metalkov ukončil práce na rozšíření provozu, což je vzhledem ke vzniku nových pracovních míst vždy vítáno! 🙂

Ing. Rudolf VLACH
Ing. Rudolf VLACH
Velitel stanice HZS v.v.

Bývalý velitel Hasičského záchranného sboru v našem městě je stále aktivní a vzhledem k jeho pracovním zkušenostem má stále co předávat.

Zdeněk MATOUŠEK
Zdeněk MATOUŠEK
Provozovatel pensionu Silvie

Penzion Silvie je po zastřešení terasy ještě atraktivnějším místem k posezení. Vysoká úroveň ubytování a stálá kvalita stravování slouží návštěvníkům města i Vlašimákům.

Tomáš ČERNÝ
Tomáš ČERNÝ
Inženýrská činnost ve výstavbě

Územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení... stavební úřad, katastr ….. nepopulární ale nezbytná legislativa okolo staveb. Některým odborníkům můžete tyto činnosti bez obav zadat!

Mgr. Luboš PĚNKAVA
Mgr. Luboš PĚNKAVA
Vedoucí trenér stolního tenisu Vlašim

Stovky hodin v tělocvičně, víkendy na turnajích, ligových utkáních, mezinárodních turnajích - to je náročná práce trenéra klubu a sportovního centra mládeže.

Dana Bayerová
Dana Bayerová
Učitelka ZŠ

Učitelka, trenérka, bývalá reprezentantka ve stolním tenisu - vše, co umí, předává kvalitně mládeži ke spokojenosti dětí i rodičů.

Co jsme splnili

Před začátkem minulého volebního období jsme vám, občanům, dali tyto sliby:

VYBUDOVÁNÍ SJEZDU KE SPORTOVNÍMU AREÁLU NA LUKÁCH

Odlehčení dopravy kolem základní školy. Právě se dokončuje. Splněno!

VYBUDOVÁNÍ KRUHOVÉHO OBJEZDU U KOZLA

Plynulost dopravy v ranních, odpoledních špičkách a při omezení nebo uzavření dálnice D1. Právě se dokončuje. Splněno!

PARKOVACÍ DŮM POD VARŠAVANEM

Slíbili jsme projekt k územnímu rozhodnutí. Vhodné místo pro vícepodlažní parkování u centra města. Hotový je však nejen projekt, letos bude i územní rozhodnutí. Splněno!

ZAMĚŘENÍ NA ÚDRŽBU A OPRAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Výrazné zaměření na ucelené opravy a rekonstrukce některých místních komunikací a ulic. Jmenovitě: ul. Průmyslová, Kollárova, Severní, Ppor. Příhody, Bolina, a další.. Splněno!

DALŠÍ MODERNIZACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Školská zařízení byla v dobrém stavu, nutná však byla stálá údržba a modernizace. MŠ K Vodárně - rozšíření areálu + hřiště; MŠ Velíšská - kompletní přestavba levého křídla přední budovy; ZŠ Sídliště - velký projekt půdní vestavby, vybavení speciálních učeben, bezbariérový přístup a výtah; ZŠ Vorlina - Kompletní rekonstrukce školního nádvoří, nové šatní skříňky, rekonstrukce rozsáhlých prostor k mimoškolním aktivitám dětí. Splněno!

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO AMBULANTNÍ PÉČI

Zateplení, okna – poliklinika, došlo k posunu realizace z důvodu insolvence dodavatelské firmy, ale v projektu se bude pokračovat. Nová okna, zateplení, nové sítě. Splněno!

ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Domašín, Čínský pavilon a další. Monitorování lokalit, které nás a obyvatele velmi trápí. Další kamery jsou v potřebných místech díky dotacím. Splněno!

SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY MĚSTA O ZÁKAZU KUNZUMACE ALKOHOLU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Vytěsnění některých občanů z centrálních lokalit města. Vyhláška vydána. Splněno!

DPS SÍDLIŠTĚ

Žádostem obyvatel i pečovatelské služby bude vyhověno – vybudování výtahu, chodníku, parkoviště – zahájeno, zateplení budovy, osazení nových oken. Vše splněno!

ÚZEMNÍ PLÁN

Možnosti dalšího rozvoje města, plochy pro výstavbu rodinných domů, bydlení, průmyslová zóna. Splněno!

ZPRAVODAJ, ELEKTR. INFORMAČNÍ PANEL na MěÚ, INFORMAČNÍ VITRÍNY

Ještě větší informovanost obyvatel. Místo panelu zavedeme SMS aplikaci pro informování občanů. Splněno!

PROJEKT UBYTOVÁNÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA LUKÁCH

Připravit studii – v případě možnosti ubytování v areálu – zvýšení příjmů, nižší provozní náklady města, sledovat dotační možnosti. Je nejen studie, ale už i projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí. Splněno!

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KD BLANÍK

Máme studii změny vnitřního uspořádání a rozšíření kapacity kulturního domu, udělat projekt k územnímu rozhodnutí a monitorovat dotační možnosti. Dotace nejsou, rekonstruujeme postupně - podlaha v hlavním sále i v předsálí, WC,.. Řeší se průběžně!

BÝVALÝ ZIMNÍ STADION

Dohoda o převodu s TJ, studie k využití, architektonická soutěž na projekt pro další využití stavby. Převod se uskutečnil až letos, budeme pokračovat dle plánu. Řeší se průběžně!

DALŠÍ PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI V PŘIDRUŽENÝCH OBCÍCH

Podpora spolků, které pozitivně ovlivňují život na našich obcích – SDH, Fotbal, TJ Sokol, spolky pro děti apod. Splněno!

FINANČNÍ PODPORA MHD, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI REGIONU A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Stálá finanční podpora města MHD – přes 2 mil. Kč, DO – 2 mil. Kč, PS – 2 mil. Kč. Zlevnění jízdného. Splněno!

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT MLÁDEŽE, PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Mládežnický sport a spolková činnost může i nadále počítat s naší podporou. Splněno!

DOKONČENÍ OBCHVATU MĚSTA

Stále jedna z nejdůležitějších dopravních staveb pro Vlašim, vyloučení dopravy směr Tábor z centra města. Nepodařilo se přimět "kraj" k zahájení práce na projektové dokumentaci. Nevzdáme se!

Přijďte k volbám a volte č. 1

Volba pro město Vlašim

Spojte se s námi na sociálních sítích